Stqarrija għall-Istampa: “Baġit li jiffoka fuq il-bżonnijiet tan-nies” – ZMINIJIETNA.

1st November 2023Press Release: “Budget that focus on the needs of the people” – ZMINIJIETNA.  
The Left think-tank Organisation Zminijietna welcome positively the various social measures introduced by the Government, targeting middle-low and low income families, pensioners and other vulnerable people in society. 
Furthermore, the leftist organisation views government’s political will to keep on assisting  families with regards to energy price stability and affordability, as a good measure.
“On the other hand, Zminijietna criticises the fact that part of these subsidies could be used to reward wasteful practices in fuel consumption. A viable credit fuel system could have been a better alternative on fuel consumption, both socially, economically and environmentally. 

We also insist that an underground mass metro system should also remain on the national agenda”.
“With regards to energy use, Zminijietna supports Government’s position to connect Malta energy grid with a European gas pipeline network, as this will make it possible in the near future to shift our energy use to green hydrogen”. 
On employment, Zminijietna views positive the decision to increase the minimum wage and to regulate recruitment and employment agencies.  
Zminijietna stated that “MCESD should start discussing the idea to introduce in Malta a mandatory union policy targeting low income earners and TCN. On educational measures, while we applaud the numerous measures to assist students directly, we still proclaim that the educational system is not reaching those students from a disadvantage family background. Better wages for teachers and other educational staff should remain a priority.         

Zminijietna – Voice of the Left concludes by saying that the health sector should be better organised to reach out more people with disabilities, mental health issues, old age and other medical conditions. 

David Pisani

PRO

Zminijietna – Voice of the Left

Stqarrija għall-Istampa: “Baġit li jiffoka fuq il-bżonnijiet tan-nies” – ZMINIJIETNA.

L-Organizazzjoni Xellugija Żminijietna tilqa’ b’mod pożittiv id-diversi miżuri soċjali ntrodotti mill-Gvern, immirati lejn familji bi dħul medju-baxx u baxx, pensjonanti u nies vulnerabbli oħra fis-soċjetà.

Barra minn hekk, l-organizzazzjoni xellugija tqis ir-rieda politika tal-gvern li jkompli jgħin lill-familji fir-rigward tal-istabbiltà tal-prezz tal-enerġija u l-affordabbiltà, bħala miżura tajba.

“Minn-naħa l-oħra, Żminijietna tikkritika l-fatt li parti minn dawn is-sussidji jistgħu jintużaw biex jiġu ppremjati prattiċi ta’ ħela fil-konsum tal-fjuwil. Alternattiva vijabbli u ġusta għall-fjuwil hija sistema ta’ għoti ta’ kreditu fuq il-konsum baziku. Soċjalment, ekonomikament u ambjentalment tagħmel sens aktar”.

Barra minn hekk, nibqgħu ninsistu li sistema ta’ metro tal-massa taħt l-art għandha tibqa’ wkoll fuq l-aġenda nazzjonali”.

“F’dak li għandu x’jaqsam mal-użu tal-enerġija, Żminijietna tappoġġja l-pożizzjoni tal-Gvern li jgħaqqad il-grid tal-enerġija ta’ Malta ma’ network ta’ pipeline tal-gass Ewropew. Dan jagħmilha possibbli fil-futur qarib li nċaqalqu l-użu tal-enerġija tagħna minn wieħed bbazat fuq il-gass għal idroġenu aħdar, enerġija bi produzzjoni ta’ karbonju baxx ħafna”.

Dwar l-impjiegi, Żminijietna tqis pożittiva d-deċiżjoni li tiżdied il-paga minima nazzjonali u li jiġu rregolati l-aġenziji ta’ reklutaġġ u impjieg.

Żminijietna stqarret li “l-MCESD għandha tibda tiddiskuti l-ideja li f’Malta tiddaħħal politika favur unjin mandatorja li timmira għal dawk li jaqilgħu paga baxxa u ħaddiema barranin (TCN).

Dwar miżuri edukattivi, filwaqt li nfaħħru n-numru ta’ mizuri li jassistu direttament lill-istudenti, jibqa’ l-fatt li s-sistema edukattiva mhix qed tilħaq lil dawk l-istudenti li ġejjin minn ambjent ta’ familja żvantaġġjat. Pagi aħjar għall-għalliema u ħaddiema oħra li jaħdmu fil-qasam edukattiv għanda tibqà prijorità.

Żminijietna – Leħen ix-Xellug tikkonkludi billi tgħid li s-settur tas-saħħa għandu jkun organizzat aħjar biex jilħaq aktar nies b’diżabilità, dawk b’saħħa mentali, xjuħija u kundizzjonijiet mediċi oħra.

David Pisani
Uffiċjal Relazzjonijiet Pubbliċi
Zminijietna – Leħen ix-Xellug