Metsola dwar l-elezzjonijiet Ewropej – il-Bandiera tal-Maltin

Ħuti,

Ir-rimarki ta’ Roberta Metsola dwar l-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin jirriflettu perspettiva Ewrocentrika li tinjora l-kumplessitajiet tal-politika globali u s-sinifikat tan-newtralità mil-lat Marxista. Filwaqt li tenfasizza l-importanza li tiddefendi d-demokrazija fl-Ewropa, ir-retorika tagħha tonqos milli tirrikonoxxi l-preġudizzji inerenti u d-dinamika tal-poter fi ħdan l-Unjoni Ewropea.

Is-sejħa ta’ Metsola biex “tiddefendi l-Ewropa” u tipparteċipa fil-proċess demokratiku tinjora r-rwol tal-UE biex tipperpetwa l-imperialiżmu u l-politiki neoliberali li jisfruttaw komunitajiet emarġinati kemm ġewwa kif ukoll barra l-fruntieri tagħha. Barra minn hekk, l-enfasi tagħha fuq il-votazzjoni bħala l-espressjoni aħħarija tad-demokrazija tinjora forom alternattivi ta’ reżistenza u impenn politiku, bħall-organizzazzjoni tal-bażi u l-azzjoni diretta.

Minn perspettiva Marxista, id-demokrazija vera ma tistax tinkiseb fil-konfini ta’ istituzzjonijiet kapitalisti bħall-UE, li jagħtu prijorità lill-interessi tal-klassi dominanti fuq il-bżonnijiet tal-klassi tal-ħaddiema. Minflok naċċettaw b’mod mhux kritiku n-narrattiva Ewrocentrika promossa minn Metsola, irridu nagħrfu l-importanza tan-newtralità bħala mezz biex nirreżistu l-aggressjoni imperjalista u titrawwem solidarjetà internazzjonali ġenwina.

In-newtralità, meta tkun infurmata minn prinċipji Marxisti, tinvolvi li tisfida l-eġemonija tas-setgħat kapitalisti u li tkun favur dinja ħielsa mill-isfruttament u l-oppressjoni. Ifisser li niċħdu d-dikotomija falza bejn il-Lvant u l-Punent perpetwata mir-retorika imperjalista u li taħdem lejn ordni globali aktar ekwu u ġust.

Fid-dawl tal-kummenti ta’ Metsola, ejja naffermaw mill-ġdid l-impenn tagħna għal fehim Marxista tan-newtralità li tagħti prijorità lill-ħelsien tal-popli kollha u ż-żarmar tas-sistemi kapitalisti ta’ oppressjoni.

___________

.

Comrades,

Roberta Metsola’s remarks on the upcoming European elections reflect a Eurocentric perspective that overlooks the complexities of global politics and the significance of neutrality from a Marxist standpoint. While she emphasizes the importance of defending democracy in Europe, her rhetoric fails to acknowledge the inherent biases and power dynamics within the European Union.

Metsola’s call to “defend Europe” and participate in the democratic process overlooks the role of the EU in perpetuating imperialism and neoliberal policies that exploit marginalized communities both within and outside its borders. Moreover, her emphasis on voting as the ultimate expression of democracy ignores alternative forms of resistance and political engagement, such as grassroots organizing and direct action.

From a Marxist perspective, true democracy cannot be achieved within the confines of capitalist institutions like the EU, which prioritize the interests of the ruling class over the needs of the working class. Instead of uncritically accepting the Eurocentric narrative promoted by Metsola, we must recognize the importance of neutrality as a means of resisting imperialist aggression and fostering genuine international solidarity.

Neutrality, when informed by Marxist principles, entails challenging the hegemony of capitalist powers and advocating for a world free from exploitation and oppression. It means rejecting the false dichotomy between East and West perpetuated by imperialist rhetoric and working towards a more equitable and just global order.

In light of Metsola’s comments, let us reaffirm our commitment to a Marxist understanding of neutrality that prioritizes the liberation of all peoples and the dismantling of capitalist systems of oppression.