Il-militariżmu miżjud joħloq theddida għall-politika ta’ newtralità – il-Bandiera tal-Maltin

Il-Front Maltin Inqumu qiegħed iġib kitba li dehret fuq il-paġna ta’ facebook tal-Bandiera tal-Maltin imxandra fl-14/02/2024

Ħuti,

Id-dikjarazzjoni riċenti ta’ Donald Trump, li tħeġġeġ lir-Russja biex tattakka lill-membri tan-NATO li ma jħallsux, tirrifletti n-natura imperjalista tan-nazzjonijiet kapitalisti. Ir-rieda ta’ Trump li jissagrifika s-sovranità u s-sigurtà tan-nazzjonijiet ibbażati fuq obbligi finanzjarji tenfasizza l-karattru predatorju tal-kapitaliżmu globali.

Fil-kuntest ta’ Malta, dan il-militariżmu miżjud joħloq theddida għall-politika ta’ newtralità li ilha għaddejja fuq il-gżejjer Maltin. In-newtralità tal-gżira, storikament sostnuta, issa hija sfidata mill-influwenza dejjem tikber tal-forzi imperjalisti. Irridu nirrikonoxxu l-interess tal-klassi kapitalista li tallinja ma’ aġendi militaristiċi li jaqdu l-għanijiet ekonomiċi tagħhom, ħafna drabi għad-detriment tal-paċi u l-benessri tal-klassi tal-ħaddiema.

Huwa kruċjali għalina, bħala Marxisti, li nikxef il-konnessjonijiet bejn l-interessi kapitalisti, il-militariżmu, u l-erożjoni tan-newtralità. Is-sejħa għal “operazzjoni ta’ deportazzjoni” u n-nuqqas ta’ attenzjoni għas-soluzzjonijiet diplomatiċi juru l-prijoritizzazzjoni tal-aggressjoni fuq il-koeżistenza paċifika. Ejjew ningħaqdu kontra l-militariżmu, l-imperialiżmu, u s-sistema kapitalista li tipperpetwa dawn it-tendenzi distruttivi.

__________

Comrades,

The recent statement by Donald Trump, encouraging Russia to attack non-paying NATO members, reflects the imperialist nature of capitalist nations. Trump’s willingness to sacrifice the sovereignty and security of nations based on financial obligations underscores the predatory character of global capitalism.

In the context of Malta, this increased militarism poses a threat to the longstanding policy of neutrality on the Maltese islands. The island’s neutrality, historically upheld, is now challenged by the growing influence of imperialist forces. We must recognize the capitalist class’s interest in aligning with militaristic agendas that serve their economic goals, often at the expense of peace and the well-being of the working class.

It is crucial for us, as Marxists, to expose the connections between capitalist interests, militarism, and the erosion of neutrality. The call for a “deportation operation” and the disregard for diplomatic solutions demonstrate the prioritization of aggression over peaceful coexistence. Let us unite against militarism, imperialism, and the capitalist system that perpetuates these destructive tendencies.