Lill-On Prim Ministru, Dr Robert Abela, u lill-Kabinett tal-Ministri

Lill-On Prim Ministru, Dr Robert Abela, u lill-Kabinett tal-Ministri
Aħna, il-firmatarji, individwi li jħaddnu valuri xellugin, progressivi u soċjalisti, qed niktbu din littra fid-dawl tar-rapporti riċenti dwar il-possibbiltà li l-Gvern ta’ Malta jidħol f’SOFA (Ftehim
dwar l-Istatus tal-Forzi) mal-Gvern tal-Istati Uniti. In-negozjati ta’ SOFA jitilqu mill-premessa li lpreżenza tal-forzi militari tal-Istati Uniti hija ta’ benefiċċju għall-interessi tal-poplu Malti. Aħna
nemmnu bil-qawwa li l-attivitajiet tal-forzi militari tal-Istati Uniti fil-gżejjer paċifiċi tagħna mhux
se jkunu fl-interess ta’ pajjiżna la fuq terminu ta’ żmien qasir, lanqas fit-tul. Ir-raġunijiet għattħassib tagħna huma kif ġej:

 1. SOFA mal-Istati Uniti, jew ma’ kwalunkwe gvern ieħor, ixekkel is-sovranità, ilġurisprudenza u n-newtralità tal-gvern ta’ Malta. Kwalunkwe ftehim imur kontra l-ispirtu
  u l-ittra tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika ta’ Malta. Għalhekk, dan il-ftehim mhuwiex flinteress tal-poplu Malti għalissa, u lanqas għal ġenerazzjonijiet tal-futur. SOFA jeħtieġ li lgvern ta’ Malta mhux biss jikser l-Artikolu 1(3) kruċjali tal-Kostituzzjoni tagħna, iżda wkoll
  li jċedi l-awtorità tiegħu fuq kwistjonijiet bħalma huma d-dħul u l-ħruġ tal-forzi u lpersunal tal-Istati Uniti, il-possessjonijiet tagħhom, il-kundizzjonijiet tax-xogħol tagħhom,
  pretensjonijiet u kuntratturi, bejgħ, dwana u taxxi fuq id-dħul.
 2. Kwalunkwe ftehim ta’ din ix-xorta aktarx joħloq sistema legali de facto b’żewġ livelli li
  tiddiskrimina bejn membri tal-forzi armati tal-Istati Uniti u residenti Maltin. In-numru kbir
  ta’ inċidenti li jinvolvu forzi militari tal-Istati Uniti u ċittadini tal-lokal, f’postijiet diversi
  ħafna bejniethom bħall-Korea ta’ Isfel, l-Italja u anke r-Renju Unit, jindika li dan larranġament legali ta’ żewġ livelli huwa ta’ detriment għall-interessi taċ-ċittadini.
 3. L-istorja riċenti turi li l-interventi militari fir-reġjun tal-Mediterran u lilhinn kienu ta’ ħsara
  għall-paċi, is-sigurtà u l-benesseri taċ-ċittadini, u wasslu anka għal krimini tal-gwerra.
 4. Kwalunkwe ftehim ta’ din ix-xorta jista’ jittrasforma lil Malta f’insedjament tal-forzi armati
  militari tal-Istati Uniti sabiex ikunu jistgħu jipprojettaw il-forza militari fuq il-pajjiżi ġirien.
  Jekk dan iseħħ, aktarx li l-pajjiżi ġirien jikkunsidraw lil Malta bħala għadu,
  b’riperkussjonijiet serji fuq il-ħajja, is-saħħa, l-għajxien u s-sikurezza taċ-ċittadini ta’
  pajjiżna. Preżenza militari qawwija hija wkoll ta’ detriment għat-turiżmu u għallinvestiment barrani li sa issa kienu l-ikbar xprun tal-ekonomija tagħna.
  Fid-dawl ta’ dawn il-kunsiderazzjonjiet, qed nitolbu li l-gvern Malti jimpenja ruħu sabiex lanqas
  biss jikkunsidra, wisq anqas jidħol fi kwalunkwe diskussjoni li tista’ twassal għal SOFA jew
  kwalunkwe ftehim militari ma’ kwalunkwe pajjiż ieħor. Malta għandha żżomm l-aħjar
  relazzjonijiet possibbli man-nazzjonijiet kollha. In-newtralità tagħna hija sagrosanta, u kruċjali
  għas-sigurtà tagħna.
  Barra minn hekk, fid-dawl ta’ dak li hemm minqux fil-Kostituzzjoni tagħna, infakkru lill-gvern biddmir tiegħu li jfittex, b’mod attiv, il-paċi, is-sigurtà, il-progress ekonomiku u soċjali għal pajjiżna
  u flimkien ma’ dan, l-impenn fil-fond u għal dejjem li jirrifjuta li jidħol fi kwalunkwe alleanza
  militari jew SOFA ma’ kwalunkwe nazzjon.
  Aħna nistennew li l-Gvern Laburista jżomm l-unur tal-kelma u l-ispirtu tal-Kostituzzjoni tal-pajjiż,
  u li l-Kabinett jilqa’ pubblikament din it-talba.
  To the Hon. Prime Minister, Dr Robert Abela, and the Cabinet of Ministers
  The undersigned, individuals holding Left-Wing and progressive, socialist ideals, are writing this
  letter in light of recent reports about the possibility of the Government of Malta entering into a
  SOFA (State of Foreign Forces Agreement) with the Government of the United States.
  Negotiating a SOFA begins with the assumption that the presence of US military forces is in the
  interest of the Maltese people. We strongly believe that the activities of US military forces on our
  peaceful islands would not be in our short- or long-term interests. The reasons for our concern
  are the following:
 5. A SOFA with the US, and for that matter any other government, undermines the
  sovereignty, jurisprudence and neutrality of the Malta government. Any such agreement
  contravenes the spirit and letter of the Constitution of the Republic of Malta. Thus, it is
  not in the interest of the Maltese people now, nor for future generations. A SOFA
  requires that the Malta government would not only violate the vital Article 1 (3) of our
  Constitution, but would also cede its authority on such issues as the entry and exit of US
  forces and personnel, their belongings, labour conditions, claims and contractors, sales,
  customs and income taxes.
 6. Any such agreement is likely to create a de facto two-tiered legal system which
  discriminates between members of the US armed forces and Maltese residents. Countless
  incidents involving US military and locals, from places as diverse as South Korea, Italy and
  even the UK, indicate that such a two-tiered legal arrangement is detrimental to the
  interests of the locals.
 7. Recent history has shown that military interventions in the Mediterranean region and
  beyond have been detrimental to peace, security and well-being and were catalysts for
  war crimes.
 8. Any such agreement could turn Malta into an outpost for US armed forces to project
  military force into neighbouring countries. In doing so, we would likely make enemies of
  our neighbors with serious repercussions to the lives, health, livelihoods and safety of our
  citizens. A strong military presence would deter tourism and foreign investment which
  have been the main propeller of our economy.
  In light of the considerations above, we urge that the Malta government commit, NOT to even
  consider, let alone enter into any discussion that might lead to a SOFA or any military agreement
  with any other country. Malta should retain the best relations possible with all nations. Our
  neutrality is sacrosanct and the key to our security.
  Moreover, in light of what is enjoined by our Constitution, we remind the government of its duty
  to actively pursue peace, security, economic and social progress for our country and together
  with this – the diehard and indefinite commitment to refuse to embark on any military alliance or
  SOFA with any nation.
  We expect the Labour Government to honour the word and the spirit of our country’s
  Constitution and the Cabinet to publicly agree to comply with this request.
  Dejjem tagħkom / Yours Truly
  Dr Marie Louise Coleiro Preca President Emeritus Republika ta’ Malta
  Dr Alfred Sant MEP, eks-Prim Ministru u eks-Mexxej tal-Malta Labour
  Party
  Dr Karmenu Mifsud Bonnici Eks-Prim Ministru u eks-Mexxej tal-Malta Labour Party
  Dr Anne McKenna Mintoff Voluntiera The Malta Trust Foundation
  Dr Yana Mintoff Attivista Soċjalista
  Sammy Meilaq Eks-Chairperson Malta Drydocks
  Frederick Abdilla Attivist Moviment Graffitti
  Adrian Abela Traduttur Kummisjoni Ewropea
  Martin Abela President Żmienijietna
  Perit Ruben Abela Attivist
  Noel Agius Lettur
  Damien Attard Attivist
  Dr Desiree Attard Avukat
  Fr Ivan Attard O.P. Saċerdot
  Matthew Attard Attivist Moviment Graffitti
  Dr Michelle Attard Tonna Lettur u attivista
  Prof Andrew Azzopardi Dekan u Letteru
  Matthew Bonanno Kittieb
  Victor Bonanno Traduttur Kummissjoni Ewropea
  Petra Helene Bonello Ambjentalista
  Profs Carmel Borg Lettur
  Dr Kurt Borg Lettur
  Matthew Borg Attivist Alleanza Kontra l-Faqar
  Conrad Borg Manché, Sindku tal-Gżira
  Tina Braxton Attivista Żminjietna u Storiku
  Dr David Buhagiar Lettur
  Martina Cacopardo Attivista
  Profs Colin Calleja Dekan u Lettur
  André Callus Attivist Moviment Graffitti
  Mark Camilleri Chairperson Eżekuttiv Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb
  Christine Cassar Attivista Moviment Graffitti
  Lara Calleja Attivista Moviment Graffitti
  Andrew Camilleri Edukatur
  Jeremy James Camilleri Opinjonista
  Raymond Camilleri Attivist Soċjalist
  Anna Caruana Self-Employed
  Josianne Cassar Ġurnalista free-lance
  Eric Castillo Attivist Moviment Graffitti
  Bernard Cauchi Edukatur
  Ruth Cauchi Edukatur
  Jacqueline Chircop Edukatur
  Dr Louise Chircop Lettur
  Joanna Ciantar Attivista Moviment Graffitti
  Antontio Dato Attivist Soċjalist
  Dr Daniela DeBono Lettur
  Martin Galea De Giovanni Attivist
  James Debono Ġurnalist
  Lidia Demontis Attivista Moviment Graffitti
  Dr Angele Deguara Lettur u Attivista
  Dr Andrea Dibben Lettur Social Policy
  Aleksandar Dimitrijevic Attivist
  Dr Lara Dimitrijevic Attivista
  Maya Dimitrijevic Attivista
  Noah Fabri Attivist Moviment Graffitti
  Profs Ray Fabri Lettur
  Aleks Farrugia Awtur
  Mark Farrugia Attivist Moviment Graffitti
  Robert Louis Fenech Attivist Moviment Graffitti
  Wayne Flask Attivist Moviment Graffitti
  Emily Galea Studenta tal-Master
  Maria Graziella Galea Traduttur Kummissjoni Ewropea
  Martin Galea De Giovanni Attivist
  Raisa Galea De Giovanni Attivista, u editur ta’ Isles of the Left
  Patrick Galea Ġardinar
  Jean Paul Gove` Traduttur Kummissjoni Ewropea
  Joseph Gravina Lettur
  Michael Grech Edukatur
  Profs Adrian Grima Lettur u Attivist
  Nathalie Grima Attivista
  Rafel Grima Attivist Moviment Graffitti
  Samwel Grima Attivist
  Johanna MacRae Attivista Malta Tenant Support
  Ċetta Mainwaring Konsulent fuq l-immigrazzjoni u Awtriċi
  Daniel Mainwaring Konsulent fuq Affariiet Barranin
  Mario Mallia Kap ta’ Skola
  Prof Peter Mayo Lettur
  Nicole Meilak Attivista Moviment Graffitti
  Ruth Mercieca Attivista Moviment Graffitti
  Alfred Micallef Eks-Membru Kunsill tat-Tarzna
  Jacob James Micallef Attivist Moviment Graffitti
  Dr Francois Mifsud Lettur
  Dr Immanuel Mifsud Awtur
  Fr Mark Montebello Saċerdot
  Caroline Morales Negozjanta
  Walid Nabhan Awtur
  David Pisani Attivist Xellugi
  Dr Robert Portelli Tabib tal-Famija
  Dr Maria Pisani Lettur u Attivista
  Arthur F. Quintan Artist u Ambjentalist
  Omar Rababah Ħaddiem Soċjali
  Jacqueline Rotin Lettur
  Karin Rotin Edukatur
  Dr George Saliba Ambaxxatur Irtirat
  Kevin Saliba Awtur
  Miriam Sargent Ċittadina
  Erica Schembri Attivista Moviment Graffitti
  Karl Schembri Awtur u Ħaddiem Umanitarju
  Dr Andrew Sciberras Attivist
  Prof. Edward Mallia Ambjentalist
  Dr James Scicluna Attitivst Moviment Graffitti
  Anna Spiteri Residenta Port il-Kbir
  Diane Sultana Traduttur Kummissjoni Ewropea
  Dr Mario Tabone Vassallo Attivist
  Karen Tanti Attivista Moviment Graffitti
  Dr Joseph Tonna Tabib tal-Familja u President Għaqda Barklora u Sajjieda
  Dilettanti
  Alex Vella Gera Awtur
  Dr Mary Gace Vella Attivista u Lettur
  Fra Ġwann Xerri .O.P. Saċerdot
  Anna Zammit Lettur
  Desmond Zammit Marmarà Edukatur Irtirat u Opinjonista