Ktieb: L-Aħħar Testment ta’ Karmenu Mifsud Bonnici – Dnubiet u Profeziji

Illum, fl-anniversarju tal-mewt ta’ Dom MIntoff, gie mhabbar il-pubblikazzjoni ta’ dan il-ktieb marbut mal-hsieb ta’ Karmenu Mifsud Bonnici u l-militanza taghhom it-tnejn flimkien fl-ahhar snin ta’ hajjithom minn Sammy Meilaq; ktieb li fih tajt sehem zghir, fosthom billi ktibt epilogu kritiku fejn tkellimt fost l-ohrajn fuq affarijiet li ma naqbilx mal-awtur dwarhom. Il-ktieb ghandu jkun ta’ interess ghal min jintessawhx temi bhall-liwja ideologika li hadu l-partit Maltin fl-ahhar snin, it-triq li qabdet l-Unjoni Ewropea u r-rwol li laghbet – jew qed tonqos milli tilghab – Malta, il-Papa Frangisku, il-gwerrer u l-immigrazzjoni, hi x’inhi l-opinjoni ta’ dak li jkun fuq dawn is-suggetti. Il-ktieb ser ikun fil-hwienet fil-gimghat li gejjin (issues ta’ shut-down u distribution).